Nu har OpusCapita alla tjänster för order-to-cash

Med inkassotjänst och fakturaadministration kan OpusCapita nu i en och samma process erbjuda alla tjänster för hantering av kundfordringar.

O2coffice2OpusCapita utökar sitt tjänsteerbjudande för order-to-cash (O2C) genom att introducera tjänsterna fakturaadministration och inkasso. Därmed kan OpusCapita erbjuda alla tjänster som en sömlös process. OpusCapitas tjänster fakturaservice, reskontrahantering och inkasso utförs med det svenska bolaget Kredithanterarnas koncept som möjliggör anpassning av inkassoåtgärder till individuella behov och olika kundsegment. I våras förvärvade OpusCapita Kredithanterarna och dess tjänster blev då en del av OpusCapitas utbud.   Med sitt moderna angreppssätt har Kredithanterarna uppnått en stark ställning på den svenska inkassomarknaden. Till den växande kundkretsen hör bland annat företagen Ahlsell och Toshiba.

- Med affären uppnådde vi avsevärda synergifördelar där Kredithanterarnas specialiserade indrivningskompetens och marknadskännedom kombinerades med OpusCapitas kompetens inom ekonomiska processer, starka internationella etablering och stora bolagsresurser. Vårt mål är att erbjuda enhetliga inkassotjänster i hela Norden, säger Tero Niemi från OpusCapita.

En sömlös process

Det finns ett rikligt utbud av inkassotjänster på marknaden.  Speciellt för OpusCapitas nuvarande kunder medför OpusCapitas inkassotjänst emellertid betydande fördelar som inget separat inkassoföretag kan erbjuda.

- För oss är inkasso en del av kundernas utgående finansiella processer. Vår inkassotjänst kan till exempel anslutas helt sömlöst till hanteringen av kundfordringar hos våra kunder. Detta kan ske utan dyr och arbetsam integrering, säger Tero Niemi.

Inkasso som stödjer kundrelationen 

- En annan avsevärd fördel är vårt sätt att kunna driva in betalning av kundfordringar utan att det äventyrar kundrelationer.  Vi är inte ett typiskt inkassobolag, utan ser på våra kunders affärsverksamhet ur ett helhetsperspektiv. Förutom de egna kunderna tar vi också hand om deras kunder på ett sådant sätt att förutsättningarna för verksamheterna bibehålls och kundrelationerna fortsätter, understryker Tero Niemi.

- Vi är måna om att vårda kundrelationerna redan före eventuella påminnelser och inkassoåtgärder. Exempelvis är det i OpusCapitas fakturaförmedlingstjänst möjligt att använda kundrelationsstödjande kommunikation redan vid fakturering, berättar Tero Niemi.

Sköt om kundfordringarna, frigör rörelsekapital

Tero Niemi konstaterar att många företag hamnar i kläm mellan att driva in kundfordringar och vårda sina kundrelationer. I Norden belastas många företags ekonomi av en allmänt försämrad betalningskultur och försenade inbetalningar. Men samtidigt som kundfordringarnas cirkulationshastighet behöver öka, är många företag rädda att drabbas av kundförluster om indrivningen är för aggressiv. Det vill inte ens riktigt framgångsrika företag riskera, eftersom kostnaderna för att skaffa nya kunder är mångdubbelt större än intäkterna från en aggressiv indrivning.

Man kan dock inte nonchalera förfallna fakturor.  Ju längre man väntar på betalning, desto troligare är det att den uteblir helt.  Faktum är att sannolikheten för en kreditförlust ökar kraftigt om en kundfordran varit förfallen 90 dagar eller mer.   

- Vår inkassotjänst snabbar på indrivningen av kundfordringar, förebygger kreditförluster och frigör rörelsekapital – allt utan att äventyra kundrelationen, avslutar Tero Niemi från OpusCapita.


Nu har OpusCapita alla tjänster för order-to-cash
Outsourcing hjälper sportkedjan XXL fortsätta växa